GENERELLE VILKÅR FOR ALLE PRIVATKUNDER HOS DORENA

Velkommen til Dorena.

Din aftale med Dorena består af din underskrevne kontrakt og/eller Dorenas elektroniske ordrebekræftelse fra webshoppen, der viser, hvad du har købt hos Dorena.

Læs i øvrigt disse vilkår grundigt igennem, og vær særligt opmærksom på den tekst, som enten er oplistet i starten af hvert sæt vilkår eller fremhævet på anden vis.

Dorena leverer og installerer kun produkter indenfor Danmarks grænser, medmindre andet aftales. Der er 2 års fabriksgaranti (driftsgaranti) på Sound Selector og Juno.

 

1.1 Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse
Dorena giver mulighed for finansiering/kredit via ekstern partner. Det er udelukkende den eksterne partner, der står for kreditvurdering, sikkerhedsstillelse m.m. Dorena har ingen indflydelse på kreditgivningen og modtager ikke provision eller lignende af kreditaftaler.

1.2 Fortrydelsesret
Dorena lægger vægt på tilfredse kunder. Hvis du har indgået en aftale med Dorena ved fjernsalg har du derfor 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage ifølge forbrugeraftalelovens §§ 17-18. Erhvervsdrivende er således ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgår aftalen, eller – ved køb af fysiske varer – hvor du eller en af dig angiven person, modtager varen.

Hvis Køber f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Køber frist til og med mandag den 15. Har Køber først fået oplysningerne senere, f.eks. torsdag den 4., har Køber frist til og med torsdag den 18. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Køber vente til den følgende hverdag.

Du kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give Dorena tydelig meddelelse herom.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Dorena, din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice).

Du kan benytte fortrydelsesformularen/retursedlen, som findes på www.dorena.dk, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Dorena alle betalinger modtaget fra dig, undtaget leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Dorena har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde aftalen. Dorena gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Medmindre andet er aftalt, skal køber selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Dorena kan mod betaling (DKK75) hjælpe med at organisere returnering. Der fratrækkes et administrationsgebyr på DKK75 for fragt og handling i forbindelse med forsendelsen til kunden, hvis denne var gratis for kunden betinget af købet.

Dorena kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Dorena har modtaget eventuelle købte varer retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne til os.

OBS. Dorena godtager og modtager ikke forsendelser pr. efterkrav.

Du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes forkert håndtering, hærværk, og lignende, mens varen var i din besiddelse. Desuden hæfter du for, hvis varen returneres i mangelfuld eller beskadiget indre emballage.

 

1.3 Reklamationsret
Når du har indgået en aftale med Dorena ved fjernsalg har du 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Din reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation og i henhold til vores øvrige vilkår.

Reklamationsfristen udløber 24 måneder efter den dag, hvor du modtager varen.

For at udøve reklamationsretten skal du meddele Dorena din beslutning om at gøre brug af reklamationsretten i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice).

Reklamationsfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af reklamationsretten, inden reklamationsfristen er udløbet.

Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, som vurderes særskilt ved enhver reklamation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen eller brud på garantien ved manglende overholdelse af service på produktet.

Dorena vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til: Dorena, Att Dorena, Veras Allé 19, 2720 Vanløse.

OBS. Dorena godtager og modtager ikke forsendelser pr. efterkrav.

Dorena kan tilbageholde eventuel tilbagebetaling indtil Dorena har modtaget den købte vare retur eller du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne til os.

Hvis du gør brug af reklamationsretten af varer, skal du returnere varerne til Dorena uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret Dorena om udøvelse af reklamationsretten.

 

1.4 Varer undtaget fortrydelses- & reklamationsretten

Flg. varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

1.5 Levering & ibrugtagning ved køb
Vi leverer forstærkning af lyd, så det virker. Når du har købt en af vores løsninger, bliver du kontaktet hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag, så vi kan aftale et tidspunkt for levering. Produkter til private er så intuitive, at ibrugtagning normalt ikke kræver professionel assistance.

Vi vil dog med glæde hjælpe dig til at få størst mulig glæde af dit produkt. Ring gerne, hvis du har spørgsmål eller fx kommentarer til vores brugsvejledninger.

 

2 Kundeservice og fejlretning
Vedrørende produkter, ibrugtagning og kundeaftaler kan kundeservice kontaktes på telefon 2216 5817.

E-mails til kundeservice kan sendes til soren@dorena.fr.

WEB
På vores hjemmesider (www.dorena.dk og www.neutratest.com) finder du også artikler om indeklima, produktinformation, FAQ, manualer, instruktionsvideoer m.m.

Skriftlige henvendelser skal sendes til Dorena, Att. Dorena, Veras Allé 19, 2720 Vanløse.

 

3 Priser
Du finder de gældende priser i webshoppen eller ved telefonisk henvendelse til Dorenas kundeservice.

Dorena tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forholder Dorena sig ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Der tages forbehold for udsolgte varer.

3.1 Betaling
Dorena modtager i webshoppen betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Desuden Mobilepay efter nærmere aftale.

Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes/er leveret.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

Ydelserne anses for betalt til Dorena, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut indenfor betalingsfristen.

3.2 Kreditgodkendelse
Dorena kan vælge at tilbyde finansiering/kredit via ekstern leverandør. Det er udelukkende den eksterne leverandør der står for og er ansvarlig for kreditvurdering og kreditgivning. 

Dorena har ikke indflydelse på kreditgivningen og modtager ingen provision eller lignende af en kreditaftale

 

4 Misligholdelse, afbrydelse og mangler 

Købelovens almindelige regler om mangler finder anvendelse på de ydelser og produkter, som du køber hos Dorena.

Ved forsinket betaling har Dorena krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven (morarente).

Dorena er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

 

5 Klage
Hvis du vil klage over dine tjenester, produkter, regninger eller tilknyttede aftaler, skal du i første omgang kontakte Dorenas kundeservice:

Kundeservice kontaktes på telefon 2216 5817.

E-mails til kundeservice sendes til soren@dorena.fr.

Hvis sagen ikke bliver løst via dit opkald til kundeservice, kan du skrive en skriftlig klage til Dorena. Skriftlige henvendelser skal sendes til Dorena, Att Dorena Veras Allé 19A, 1. 2720 Vanløse, eller på e-mail soren@dorena.fr.

 


6 Ansvar, lovvalg og værneting 

6.1 Kundens ansvar
Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

6.2 Dorenas ansvar
Dorena er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at Dorena kun er ansvarlig for kundens direkte tab, og hæfter således aldrig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af en aftale med tredjemand bortfalder m.v.

Dorena er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af tekniske problemer, afbrydelser, eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Dorenas groft uagtsomme eller forsætlige handlinger og undladelser. Dorena er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til produktfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

Dorena er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af på produktet eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, medmindre Dorena forsømmer at begrænse ulemperne.

Dorena er ikke forpligtet til at opfylde denne aftale, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for Dorenas kontrol (force majeure), herunder men ikke begrænset til brand, krig eller militæraktioner, pandemier, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske systemer, strømnet eller andre væsentlige faktorer, som Dorena ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved ServiceAftalens indgåelse.

6.3 Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå som følge af denne aftale skal afgøres efter dansk ret.

6.4 Ikrafttræden
Vilkårene træder i kraft oktober 2020.

7. Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå som følge af denne aftale skal afgøres efter dansk ret.